Inici > Àrees de treball > Residus > El porta a porta: Proposta per a una gestió sostenible dels residus (...)

El porta a porta: Proposta per a una gestió sostenible dels residus municipals a la Val d’Aran

setembre 2003

La gestió dels residus municipals a la Val d’Aran està basada, a hores d’ara, quasi exclusivament en tractaments finalistes (abocament i incineració). Aquesta manera de fer provoca greus impactes sobre el medi ambient, suposa un malbaratament constant de recursos que es podrien reutilitzar i desincentiva qualsevol política de reducció i recuperació de les deixalles. Les dades són clares: 28% abocat + 65% incinerat => 7% reciclat

El futur que es prefigura no es presenta gens engrescador: la posada en marxa de la renovada planta incineradora perpetuarà la mala gestió dels residus municipals en aquesta comarca, constituïnt un punt negre en la seva economia basada en el turisme, que ven, entre altres atractius, paisatge i aire pur.

Com a alternativa a aquesta situació, Ecologistes en Acció de Catalunya presenta una proposta de nova gestió del residus municipals generats a la comarca, que té com a objectiu essencial aconseguir la màxima recuperació de materials i, en conseqüència, la minimització del rebuig, així com la supressió de la incineració com a mètode usat per tractar aquesta fracció. La proposta es basa fonamentalment en implantar la recollida selectiva de les fraccions matèria orgànica i rebuig mitjançant el sistema de recollida porta a porta, que tan bons resultats està donant a diverses localitats del nostre país. La proposta també inclou la intensificació de la recollida de la resta de fraccions i la realització d’una campanya de sensibilització que arribi a tota la ciutadania aranesa, incloent-hi els diferents sectors econòmics (hotelers, estacions d’esquí, comerciants...).

La metodologia utilitzada en aquest estudi parteix d’una diagnosi de la situació actual, per després comprovar com les importantíssimes mancances que s’han detectat poden ser resoltes satisfactòriament amb l’adopció del sistema porta a porta. Aquesta afirmació no respon a un desig utòpic sinó a una realitat que dia a dia estan construïnt els ciutadans de Tiana, de la Mancomunitat la Plana, de Riudecanyes... Només cal que des de les administracions s’ofereixin les eines adequades.

Situació actual de la gestió de residus municipals a la Val d’Aran

A la comarca es van generar 6.753 tones de residus municipals durant l’any 2001, equivalents a 2,59 kg/hab/dia, xifra molt per sobre de la mitjana catalana (1,56 kg/hab/dia). Aquesta important diferència s’explica fonamentalment per l’impacte del gran volum de visitants que visiten la vall durant tot l’any. L’evolució dels últims anys s’aprecia en la gràfica: sembla que la tendència és, a partir del 2000, una estabilització en la xifra d’increment del volum de residus (una mica per sobre de l’1% anual).

El destí d’aquest volum de residus ha estat majoritàriament la incineració (superant el 65% en el 2001), seguida de l’abocament (28 %) i, per últim, un nivell ridícul de recollida selectiva (no arriba al 7%). Si aquests percentatges els comparem amb la mitjana catalana trobem que són força diferents, ja que la incineració, amb tota la seva problemàtica, sobrepassa l’índex català en més de 45 punts; en canvi, en la recollida selectiva s’està set punts per sota. Evidentment, la Val d’Aran encara és més lluny dels objectius marcats pel PROGREMIC.

Aprofundint en els nivells de recollida selectiva ens adonem que són pràcticaments nuls, si exceptuem la fracció vidre. A la Val d’Aran no s’ha fet res fins ara per recollir segregadament la matèria orgànica, el paper i els envasos que s’hi generen, mantenint-se al marge de l’important increment que s’ha produït arreu durant el 2002 d’algunes d’aquestes fraccions. És l’única comarca que a finals del 2002 encara no recollia ni un kilogram de paper ni cap envàs. Sembla obvi preguntar-se si l’omnipresència de la planta incineradora no serà la causa d’aquests nivells de recuperació tercermundistes.

Propostes per a una gestió sostenible dels residus municipals

Ecologistes en Acció de Catalunya fa una sèrie de propostes per aconseguir capgirar els resultats de la gestió dels residus municipals a la Val d’Aran, mitjançant una política que respongui a uns objectius de sostenibilitat ambiental i social, i no als interessos particulars de les empreses concessionàries, minimitzant al màxim l’impacte de les deixalles en la salut de la població i en els ecosistemes de l’Aran. Són les següents:

- desplegament immediat de la recollida selectiva porta a porta a tots els habitants de la comarca de les fraccions orgànica i rebuig, eliminant els contenidors corresponents del carrer.
- la desestimar la reforma de la planta incineradora de Vielha i Mijaran i el desmantellament total de les seves instal.lacions.
- Establir i/o completar el desplegament dels contenidors per vidre, paper/cartró i envasos a tota la vall.
- Desenvolupament d’un circuit segregat de recollida per a la fracció comercial del residu municipal, “per tal d’optimitzar la valorització d’aquests residus” (tal com preveu el PROGREMIC).
- Engegar una campanya de promoció del compostatge casolà.

Els objectius que motiven la nostra proposta són:

- frenar l’increment en el volum de residus municipals generats i, posteriorment, intentar la seva reducció.
- reutilitzar i reciclar al màxim possible totes les fraccions dels residus municipals.
- dels dos objectius anteriors es deriva una minimització del rebuig i, per tant, es redueix la necessitat d’abocadors
- conscienciar tota la població aranesa, inclosos tots els sectors turístics i comercials, així com els visitants, de la problemàtica dels residus i de que fer-ne una bona gestió és vital per als ecosistemes i el desenvolupament econòmic de la Val d’Aran .
- millorar la sensació de neteja dels pobles aranesos.
- generalitzar el compostatge casolà aprofitant la tipologia de l’habitatge i la tradició agrària.

Un sistema a anys-llum de l’actual: el Porta a Porta

Per explicar breument el sistema pel que apostem ens centrarem en el municipi de Tiana, poble de poc més de 6.000 habitants situat a la comarca del Maresme, que va implantar el Porta a Porta per recollir separadament la matèria orgànica i el rebuig el mes de juny de l’any 2000. Aquest fet ha suposat un canvi radical en la gestió dels residus municipals i en els resultats que s’han aconseguit.

El nou model de recollida es caracteritza per una recollida domiciliària de la FORM, tres cops per setmana i a través dels cubells repartits a la població; una altra recollida domiciliària del rebuig, dos cops per setmana; i la recollida selectiva en àrees d’aportació de les fraccions vidre, paper/cartró i envasos.

Una primera dada significativa és que, arran de la implantació del porta a porta, s’ha accentuat el procés de disminució en la generació arribant en el 2001 al mateix nivell que en el 1995, és a dir 1,21 kg/hab/dia. També s’ha reduït el rebuig, fracció dels residus que va a tractament finalista (incineració i abocador) passant de 351,8 kg/persona/any a tan sols 95,8.

Les xifres de la matèria orgànica indiquen un nivell d’impropis que gira al voltant d’un 2%, qualitat no aconseguida amb cap altre sistema de recollida. Pel que fa a la participació de la població, podem valorar-la segons una enquesta feta durant el 2001: un 79% dels tianencs participen convençuts de la recollida porta a porta de la matèria orgànica. En canvi, els que no hi participen no arriben al 10% de la població.

Les dades de les àrees d’aportació demostren un elevat grau d’utilització, que eleva l’eficàcia (recollida selectiva/producció estimada) al 85% en vidre, 65% en paper i cartró, i 44% en envasos. Els increments de cada fracció entre l’any 1999 (últim sencer amb contenidors als carrers)) i el 2001(amb el porta a porta) es mostren en el quadre que segueix.

Increments recollida selectiva 2001/1999 (en %) a Tiana

Vidre 127,27 paper i cartró 188,14 Envasos 2.340,68 Rebuig - 71,03 Finalment, la comparació estrictament econòmica ens manifesta que les despeses són molt similars. Això es deu a què en el porta a porta es compensa l’augment que es produeix en els costos dels tractaments de la recollida selectiva amb la reducció dels costos dels serveis de recollida i de tractament del rebuig. Cal recordar també que segons el PROGREMIC els preus de cada tona que vagi a un dipòsit controlat s’incrementaran significativament a causa de l’establiment d’un cànon d’abocament, afectant menys als municipis que recuperin més materials.

Què s’ha aconseguit amb la Recollida Porta a Porta?

- facilitar al màxim la separació en origen i aconseguir taxes de recuperació impensables amb altres sistemes.
- una matèria orgànica recollida segregadament de bona qualitat que permetrà fer un bon compost.
- responsabilitzar els ciutadans d’una part de la gestió dels residus municipals.
- generalitzar la participació de la població en la selecció en origen, dificultant (per l’eliminació dels contenidors de rebuig) l’actuació d’aquells que, insolidàriament, no hi vulguin col.laborar.
- un municipi més net (evitant escampalls de brossa al voltant dels contenidors i males olors) i amb més espai públic, per la no existència de contenidors de rebuig i matèria orgànica al carrer.
- reduir significativament la quantitat de rebuig a tractar.
- la participació i una valoració positiva del nou sistema per la gran majoria de ciutadans.
- aprofundir la conscienciació ciutadana sobre la problemàtica dels residus i sobre la del medi ambient en general.

Una senzilla gràfica comparativa ens indica clarament quin mètode és el més eficaç. Tres sistemes amb dades de quatre municipis: Val d’Aran (amb només recollida selectiva de vidre), Santa Coloma de Cervelló (amb contenidors de segregada al carrer), Tiana i Tona (els dos, porta a porta).

Viabilitat

Tal com hem vist amb l’exemple de Tiana, la viabilitat econòmica de la implantació del porta a porta a tots els municipis de la Val d’Aran queda garantida, ja que els seus costos són semblants als de l’adopció de la recollida segregada amb contenidors al carrer. També es disposarà en breu d’instal.lacions per a fer front al tractament de les diferents fraccions; així ens ho indica el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC) que preveu inversions en diverses infraestructures que permeten absorvir l’important volum de residus recollits selectivament amb el sistema porta a porta. Són les següents:
- construcció d’una planta de compostatge per a l’Alta Ribagorça, els dos Pallars i la Val d’Aran (2001-2003)
- ampliació de la planta de transferència de residus municipals existent a la comarca per també poder transferir paper/cartró i envasos (2001-2003)
- construcció d’una minideixalleria (2004-2006)
- posada en marxa d’una deixalleria mòbil (2004-2006)

Conclusions

Per tot el que s’ha exposat, Ecologistes en Acció de Catalunya demana al Conselh Generau d’Aran, en la figura del seu Síndic,

1. l’aturada dels tràmits per renovar la planta incineradora ja existent, substituïnt aquest mètode insostenible de tractament per la reducció, la reutilització, el reciclatge i el compostatge del màxim volum de materials procedents dels residus municipals

2. l’adopció per a la totalitat de la Val d’Aran del mètode de recollida segregada domiciliària conegut com a “Porta a porta” per a les fraccions matèria orgànica i rebuig; el desplegament complet dels punts de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos; i l’establiment d’un altre canal paral.lel de recollida comercial (per a hotels, restaurants, comerços ...) de matèria orgànica, vidre i paper/cartró. Pensem que és el sistema més adequat per aconseguir uns màxims nivells de recuperació de materials i el que més s’adiu a les característiques socioeconòmiques de la comarca.

Tot això ha d’anar acompanyat d’una campanya d’educació ambiental a tots nivells (casa per casa, hotels, restaurants, escoles) per a què arribi a tothom. Com a complement de la implantació d’aquest nou sistema seria interessant que s’engegués una iniciativa per promocionar el compostatge casolà Amb aquest canvi, estem segurs que, a més a més de reduir l’impacte que els residus municipals tenen sobre els ecosistemes i la salut dels aranesos, s’aconseguirà reforçar la imatge de paradís natural de que gaudeix la Val d’Aran.

Nota: lamentem no haver pogut redactar la proposta en aranès, com era el nostre desig, degut a la urgència de la seva presentació

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0