Qui som

Ecologistes en Acció de Catalunya és una xarxa de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals que, acollint-se a la formula legal d’una federació, treballem per aconseguir una societat ecològicament sostenible, i en la defensa dels equilibris mediambientals davant les agressions.

Com a tal xarxa compartim experiències, materials i recursos; coordinem criteris i ens ajudem mútuament en les nostres activitats. La nostra filosofia es bassa en la confiança mútua, en donar prioritat a tot el que tenim en comú per sobre del que ens pugui separar i en evitar la desqualificació, aprofundint en l’arrel de la possible discrepància com a mètode per a solucionar conflictes.

Som independents dels poders polítics i empresarials, actuem sense ànim de lucre i ens mantenim amb les aportacions de les persones associades i amb el treball dels voluntaris i de les voluntàries que en formem part.

Mantenim relacions respectuoses de col·laboració amb tots els grups ecologistes de Catalunya i amb les organitzacions ecologistes d’àmbit transnacional (Greenpeace, WWF, Amics de la Terra, etc.).

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA

Constituida el 3 de juliol de 1999.

Inscrita en el registre del Servei d’associacions de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a la secció 2a núm 376 en data 14 de gener de 2000.

Aprovació dels presents Estatuts modificats en Assemblea General Extraòrdinaria celebrada el 19 de setembre de 2009 i a l’Assemblea del dia 7 de novembre de 2009.

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ D’ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA

TÍTOL I. DENOMINACIÓ

CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ I FINALITATS DE LA FEDERACIÓ

Article 1 Es constitueix la federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya com a entitat sense ànim de lucre en règim d’autonomia, d’acord amb el que estableix la llei 4/2008 de 24 d’abril.

Article 2 La federació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i cabals i dels fins que es proposa.

Article 3 Les finalitats d’Ecologistes en Acció de Catalunya seràn :

1- Intercanviar informació sobre les pròpies activitats i projectes per tal de millorar el coneixement mutu i poder considerar possibles accions conjuntes. 2- Organitzar i portar a terme actuacions coordinades i conjuntes de les entitats associades en tot el camp de l’ecologia per tal d’anar cap a una societat més solidària i ecològicament sostenible. 3- Facilitar la relació amb les institucions públiques i privades catalanes en qüestions de promoció i defensa de l’ecologia que afectin la globalitat de les entitats associades.

Article 4

1- El domicili de la federació s’estableix a Barcelona (08031) i radica al Pg. de Fabra i Puig, 274. L’àmbit i l’extensió d’aquesta seran principalment a Catalunya, 2- Ecologistes en Acció de Catalunya participarà a la confederació estatal “Ecologistas en Acción” en funció d’un protocol específic aprovat a la seva Assemblea General.

CAPÍTOL II. MEMBRES DE LA FEDERACIÓ, LLURS DRETS I OBLIGACIONS

Article 5 Poden formar part de la federació les Organitzacions No Governamental sense dependència orgànica ni subordinació funcional a l’administració pública estatal, autonòmica o local, reconegudes legalment, sense finalitats de lucre ni sectàries, que tinguin domicili a Catalunya, que tinguin com activitats exclusives la promoció i defensa de l’ecologia o les tinguin entre les seves principals. També hi poden formar part socis individuals.

Article 6 Un cop constituïda la federació, podran ser membres les Organitzacions No Governamentals que compleixin les condicions següents:

1- Les específiques de l’article 5.

2- Portar com a mínim, un any d’existència des de el seu reconeixement legal, així com del mateix lapse mínim d’actuació efectiva en el camp de l’ecologia.

3- Ser presentat per dos membres de la federació, que avalin la petició d’ingrés indicant que coneixen bé l’entitat i jutgen que compleixen les condicions especificades a l’article 5.

4-Presentar els estatuts degudament legalitzats, relació de la directiva, memòria detallada d’activitats si més no d’un any, darrer balanç econòmic i còpia de la targeta d’identificació fiscal.

5- Ser admesos per la majoria absoluta dels membres presents en l’Assemblea General.

Article 7 Els drets que corresponen als membres de la federació són els següents:

1- Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i vot. 2- Elegir o ser elegit per als llocs de representació o exercir càrrecs directius. 3- Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de la federació, d’acord amb les normes legals i estatutàries. 4- Exposar a l’Assemblea tot el que es consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de la federació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 5- Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta directiva o dels mandataris de la federació. 6- Rebre informació sobre les activitats de la federació. 7- Fer ús dels serveis comuns que estableixi o que estiguin a disposició de la federació. 8- Formar part dels grups de treball. 9- Posseir un exemplar dels Estatuts.

Article 8 Els deures dels membres de la federació són:

1- Ajustar llur actuació a les normes estatutàries. 2- Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur terme els acords. 3- Satisfer puntualment les qüotes que s’estableixin. 4- Mantenir la col.laboració que calgui en interès del bon funcionament de la federació.

Article 9 Són causa de baixa a la federació:

1- La voluntat de l’interessat mateix, comunicada per escrit a la Junta Directiva. 2- No satisfer les quotes fixades. 3- No complir les obligacions estatutàries.

TÍTOL II. DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA FEDERACIÓ

CAPÍTOL I. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 10 Les entitats i grups catalans que treballin per la promoció i la defensa de l’ecologia i a les quals la federació les convidi a aquesta col.laboració, tindran la condició d’observadores, que les permetrà participar en les activitats de l’associació, però no en el fet que suposi exercici del dret de vot, representació pública de la federació o intervenció en el govern d’aquesta.

Article 11 1- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la federació: els seus membres formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta. 2- Els membres de la federació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes propis de la competència de l’Assemblea. 3- Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General incloent-hi els absents o dissidents i els que, tot i ésser-hi presents, s’hagin abstingut de votar. 4.- El funcionament de la federació es regularà mitjançant el corresponent reglament.

Article 12 L’Assemblea General té les facultats següents: a) Esmenar els estatuts de la federació. b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres. c) Controlar l’activitat de la Junta Directiva. d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats. e) Elegir els membres de la Junta Directiva, com també destituir-los i substituir-los. f) Establir les línies generals d’actuació que permetin a la federació complir els seus fins. g) Fixar les quotes que els membres de la federació hauran de satisfer. h) Dissoldre i liquidar la federació. i) Ratificar l’alta de nous associats. j) Aprovar el protocol de participació de la federació en la confederació estatal “Ecologistas en Acción”. k) Aprovar, ratificar o esmenar el reglament de funcionament de la federació. l) Ser l’ámbit màxim i ordinari de la decissió. m) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos pertinents. n) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i nomenar el representant portaveu de cada grup de treball, a proposta d’aquest mateix grup. o) Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de la federació.

La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap mena de limitació a les àmplies atribucions de l’Assemblea General.

Article 13 1- L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop al mes, excepte el mes d’agost. 2- L’assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol.liciti un nombre de membres de la federació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat.

Article 14 1- La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries es farà per escrit, amb una anticipació de 15 dies com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de l’Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de la federació. Si es troba absent, el substituirà, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com Secretari el mateix que ho sigui de la Junta Directiva. 2- El secretari redactarà l’acta de cada reunió amb els acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. 3- Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta o l’altra documentació hauran d’ésser al local social a disposició dels socis.

Article 15 L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim del 25 per cent dels socis. També quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents. La segona convocatòria s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

Article 16 1- En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de la federació. 2- Els acords es prendran per majoria de vots presents. 3- Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, la modificació dels Estatuts, la dissolució de la federació, caldrà un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents, sempre que en aquesta reunió hi siguin presents més de la meitat dels membres de la federació en primera convocatòria i en segona n’hi haurà prou amb el vot de les dues terceres parts dels assistents, independentment del nombre que hi hagi.

CAPÍTOL II. DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 17 1- La federació la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva formada per:

a) El President de la federació b) El Vicepresident c) El Secretari d) El Tresorer e) Els vocals

Cada entitat membre podrà nomenar un membre per a la Junta directiva de la federació.

2- L’elecció dels membres de la Junta Directiva es ratificarà a l’Assemblea General. 3- Qualsevol membre de la federació podrà presentar un candidat com representant als càrrecs de la Junta Directiva. Es faran votacions separades per a president, vicepresident, secretari,, tresorer i vocals, i l’elecció serà per majoria de vots de les entitats presents. La qualitat de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, haurà de recaure en quatre persones diferents. 4- L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 18 1- Les persones de la Junta Directiva exerciran el càrrec en períodes de dos anys, amb un màxim de quatre de consecutius. 2- El cessament del càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà esdevenir-se:

a) Per dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se’n donin els motius. b) Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. c) Per baixa com a membre de la federació. d) Per sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec, mitjançant l’acord pres per l’Assemblea General.

3- Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en l’Assemblea General que se celebri després d’originar-se les esmentades vacants.

Article 19 1- La Junta Directiva posseeix les facultats següents: a) Ostentar i exercitar la representació i l’administració de la federació, d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius que l’Assemblea General estableixi. b) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la federació. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de la federació hauran de satisfer. d) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s’hi adoptin es compleixin. e) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. f) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General. g) Contractar els empleats que pugui tenir la federació un cop s’hagi aprobat per l’Assemblea General. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se, perquè els serveis funcionin amb normalitat. i) Portar a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: 1- Subvencions o altres ajuts. 2- L’ús de locals o edificis. j) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina a l’article 29. k) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist als Estatuts presents i donar compte a la primera Assemblea General.

CAPÍTOL III. DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE LA FEDERACIÓ

Article 20 1- El president de la federació també serà President de la Junta Directiva. 2- Són pròpies del President les funcions següents: a) Les de representació legal de la federació per delegació de l’Assemblea General. b) La presidència i la direcció dels debats, de l’Assemblea General. c) Emetre un vot de qualitat decisiva en els casos d’empat. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de la federació. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General. 3- Al President el substituirà, en cas d’absència o malaltia, el Vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre correlatiu.

CAPÍTOL IV. DEL TRESORER I EL SECRETARI

Article 21 El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de la federació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a l’Assamblea General. Portarà un llibre de “caixa”. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, pagarà les factures aprovades per l’Assamblea General, les quals hauran d’ésser visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. La disposició dels fons es determina a l’art. 29.

Article 22 El Secretari ha de custodiar la documentació de la federació, aixecar, redactar i signar les actes de l’Assemblea General, actuant com a secretari d’aquestes funcions, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, com també portar el llibre de registre de socis de la federació.

CAPÍTOL V. DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 23 La creació o constitució de qualsevol comissió territorial i/o sectorial o grup de treball, la plantejaran i n’assabentaran a l’Assemblea General, els membres de la federació que vulguin formar-lo, que explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme.

L’Assemblea General ho aprovarà i només se’n podrà denegar la constitució amb el vot en contra de les 4/5 parts de la mateixa, la qual podrà constituir directament “comissions de treball”, sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis.

L’Assemblea General es preocuparà d’analitzar les diferents “comissions o grups de treball” i periòdicament el representant de cada grup presentarà a l’Assemblea un informe detallat de les seves actuacions.

TÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC DE LA FEDERACIÓ

Article 24 Atesa la seva naturalesa, aquesta federació no té patrimoni fundacional.

Article 25 El pressupost anual ordinari de la federació no tindrà limitació i serà aprovat per l’Assemblea General

Article 26 Els recursos econòmics de la federació es nodriran: a) De les quotes que fixi l’Assemblea General als seus grups membres. a) De les subvencions oficials. b) De donacions, herències o llegats. c) De les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27 Tots els membres de la federació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera que determini l’Assemblea General en la mesura de les seves disponibilitats. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques anuals i quotes extraordinàries.

Article 28 L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 29 En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran la signatura del President, del Tresorer, i en el seu cas d’altres persones designades per l’Assemblea General. Per poder disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb una signatura, poden ser la del President, Tresorer o Administrador de la gestoria que porti la comptabilitat fins a pagaments que no superin els 1000€. Per pagaments de quantitats superios a 1000€ caldran dues signatures.

TÍTOL IV. INSPECCIONS I SANCIONS.

Article 30 La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests Estatuts correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum que estableix l’article 15.

Article 31 Les actituds agresives i/o poc respectuoses amb altres socis seran sancionades amb una privació temporal dels drets que el causant gaudeix com a associat de la federació. En cas de reincidència, es procedirà a la suspensió indefinida de tots els seus drets i deures com a soci. La decissió d’aplicar aquestes mesures sancionadores, així com la seva durada i revocació, recauran en l’Assemblea General.

Article 32 La Junta Directiva vetllarà, perquè es compleixin les normes que contenen aquests Estatuts, d’acord amb el dictament de l’Assemblea General

Article 33 La federació podrà ser dissolta si ho acorda així l’Assemblea General convocada expressament per aquest fi amb caràcter extraordinari.

Article 34 1- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de la federació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent. 2- L’Assemblea està facultada per elegir una Comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari. 3- Els membres de la federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 4- El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’Entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de la federació s’hagi caracteritzat més en la seva obra en defensa de l’ecologia. 5- Les funcions de liquidació i execució dels acords que fan referència els números anteriors d’aquest mateix Article, seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

TÍTOL V. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS

Article 35 - El règim d’incompatibilitats té com a funció garantir la independència i democracia a la federació.

Article 36 Serà incompatible :

1.- Desenvolupar funcions de caire representatiu a la federació (membres de la junta directiva) amb l’exercici de càrrecs en partits polítics. En el cas de sindicats o altres moviments associatius que impliquin projecció pública o en cert nivell de rellevància, s’haurà de valorar la possibilitat de que puguin plantejar contradiccions amb els objectius del moviment ecologista. 2.- També serà incompatible desenvolupar funcions de caire representatiu a la federació (membres de la junta directiva) i figurar alhora en qualsevol llista electoral de partit o coalició política.

Article 37 En el cas de que una persona que estigui desenvolupant funcions de caire representatiu a la federació resulti elegida en qualsevol dels casos anteriorment plantejats, haurà de declarar-lo davant de la federació per a trobar-li el/la pertinent substitut/substituta.

Article 38 L’exercici de funcions directives o de responsabilitat professional en activitats mediambientals que puguin generar conflicte d’interessos o limitar la independència de la federació, haurà de ser declarada al nivell corresponent (àrea de treball, comissió territorial o Assemblea General) per tal de determinar col·lectivament si es dóna una situació d’incompatibilitat manifesta o bé es tracta tan sols d’una situació d’abstenció temporal o temàtica de la persona afectada.

Aquests són els estatuts aprovats per l’Assemblea General Extraòrdinària celebrada a Barcelona el dia 19 de setembre de 2009 i a l’Assemblea del dia 7 de novembre de 2009, i per a què així consti els signem a Barcelona el 28 de novembre de 2009.

Maria Vide Sahuquillo Xabier Etxebarria Otañez Secretari Presidenta Secretari

  • Nom: Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya
  • Adreça: Pg. de Fabra i Puig, 274
  • CP i Població: 08031 Barcelona
  • Contacta: coordinacio@ecologistesenaccio.cat mòbil 648761199
  • Junta: President, Enric Tello Aragay (president) , Gregorio Alvaro Campos (secretari) i Lorena Muñoz Puigverd (tresorera)
  • Activitats: Denúncia, incidència política , campanyes, mobilització , jornades de debat i formació
  • Núm.registre: 376
  • Any fundació: 1999
  • Ambit geogràfic: Catalunya
SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0